“Vaccineren? Een bespiegeling. Wie is je vriend? Wat maakt iets tot je vijand? ”

Amram dicteert:

« De strijd tegen covid-19 is een strijd tegen het vaccineren geworden.

Of is het een strijd tegen alles wat verandering brengt?

Is een medicijn slecht of goed, of allebei?

Is een mens slecht of goed, of allebei?

Is een steekvlieg slecht, of heeft ze haar nut?

Wie incarneert, betreedt een wereld vol uitdagingen. Voor de meeste incarnanten is het leven op aarde een en al strijd. Maar nooit is dat de bedoeling geweest van de zielen die hen uitzenden.

Was jij je van in de wieg, of zelfs al tijdens je afdaling, aan het verweren?

Zag jij op tegen je zending? Tegen het gezin waarin je terecht zou komen? Tegen de plek waar je zou terechtkomen? Tegen de heersende mentaliteit van de mensheid? Tegen de teloorgaande natuur?

Dan is het tijd om dat alles te herzien. Je ziel is de beste regelaar die er is! Waarom dan dat verzet? Waarom tegenstand, weerstand en strijd?

De grote besmettingshaarden en de begeleidende vaccins stellen scherp hoe het gesteld is met het oer-thema dat hier op aarde wordt uitgewerkt: het thema strijd.

Zelfs is het ooit zo ver gekomen dat men de engelensferen de Strijdmachten of Heerscharen of legers van Licht is gaan noemen, alsof men ook in de lichtwereld niets anders doet dan strijd leveren. Niets is minder waar. Het is de projectie van de mens die uit ellende hoopte dat er daarboven wezens zouden zijn die het voor hem zouden opnemen, en wel door voor hem te strijden. Michaël is tegen wil en dank het prototype van de machtige beschermheer geworden, uitgerust met zwaard en lans, de draak verpletterend onder zijn voet. In werkelijkheid draagt Michaël geen wapenen. Hij is louter licht. Hij beschermt, jazeker, maar doet dit niet door jou te bewapenen, maar door je gewaar te maken en jou te leren om je lichtwezen-natuur naar behoren in beheer te nemen. Daarom is Michaël de meest bekende en vertrouwde engel. Op hem is alle hoop gesteld, meer nog dan op de Voorzienigheid die God in de allereerste plaats zelf is.

Tegen het klankbord dat de ether is, ketsen als een spervuur de wanhopige vragen van de mensen af: God, waarom straft U ons? Waarom laat U toe dat de wereld met zo veel kwaad getroffen wordt? En door die wanhoop alleen al is een krachtige waarschuwer als het virus plots de belichaming geworden van het kwaad. En toen men hem ging bekampen werd het wapen waarmee men hem zou gaan bekampen, eveneens het kwaad. Ik zeg jullie: van zodra je iets gaat bekampen, wordt dat iets op slag je vijand. Want wat je bestrijdt, strijdt terug. Duizenden jaren oorlog hebben de mensheid nog niet geleerd hoe men vrede kan bereiken. De niet ophoudende bewapeningswedloop is het meest aangrijpende bewijs dat de mensheid haar lessen niet leert. En niet alleen in wapens en legers herkent men die bewapeningswedloop, ook in monetaire strategieën, ook in politieke partijen waar men elkaar bekogelt met schunnigheden en verdachtmakingen, ook in reclame waar schoonheid wordt geprezen, maar waarin alles wat die schoonheid bedreigt, wordt ‘bestreden’. Van jeugdpuistjes tot grijze haren, alles moet bestreden worden.

Dat is de mentaliteit van de bewoners van deze planeet.

En hoewel we vanuit de hogere dimensies raadgeven, toch slaagt de mens er telkens weer in om onze raadgevingen te verdraaien of fout te interpreteren. Raadgevingen die werkelijk vanuit het Licht komen zullen nooit ofte nooit spreken van strijd, in eender welke vorm of expressie of verwoording ook. Er zal nooit sprake zijn van bewapening. Wel zal de term ‘vijand’ gebruikt worden, om aan te geven hoe de angst een krachtige creatie veroorzaakt. De pandemie is als verschijnsel een prachtige kans om te onderzoeken waaruit deze uitdager is voortgekomen. Het virus is niet enkel een ziekteverwekker. Dat zijn virussen of bacteriën nooit. Ze zijn veel meer dan dat. Het zijn ordescheppers. Het zijn in se intelligente systemen die het biologisch evenwicht trachten te herstellen, niet om het uit balans te brengen.

Wij zien tot onze verbijstering dat de wetenschap denkt te moeten ingrijpen om het onevenwicht te herstellen. De behoefte om te herstellen heeft de mens al altijd gehad, maar er zijn vanouds manieren gevonden om dat met tegenstand te doen, of op een beminnelijke manier. Men kan bidden om genezing, of zoals sjamanen doen, een gesprek aangaan met de ziekteverwekker en hem uitnodigen om te vertrekken, nadat die heeft duidelijk gemaakt wat hij eigenlijk kwam doen. U hoort mij niet zeggen dat de medische wereld er niet hoeft te zijn, of dat medicijnen geen zin hebben. Alle vindingen zijn ontsproten uit inspiratie van de hogere intelligenties, al zijn of waren deze inspiraties niet altijd vanuit het licht. Zelden is de hogere inspiratie bedoeld om opzettelijk kwaad te stichten.

De werkelijke vijand zit in de angst. En in onbenul of onwetendheid. Die beide gaan vaak hand in hand.

Elk vaccin is zoals elk medicijn het resultaat van intelligente acties van personen die het beste voor hebben met de wereld en haar kostbare populaties. Als men daar al in gelooft, ontdoet men de middelen die ter bescherming worden aangeboden reeds van hun uitstraling van verdachtmaking.

Wij zien vanuit de hogere sferen hoeveel moeite er wordt gedaan om informatie te verstrekken. Nooit eerder is er op zo grote schaal via media informatie verstrekt. De angstgolf maakte, dat nieuwsberichtgeving en reclamespots haast over niets anders meer spraken dan over de pandemie. Het leek wel oorlog. Van zodra een gegeven zo veel ruimte inneemt in de geestelijke lagen van de mensheid, spreken wij van een bezetting.

Er zijn in het verleden heel wat momenten van bezetting geweest: de wereldoorlogen, de nucleaire drama’s, het overlijden van een bekende figuur, de terroristische aanval op de WTC torens… plots neemt de berichtgeving de hele reactie-ruimte van de mensheid in. Er woedt een storm.

Doemdenkers en complotdenkers zullen meteen reageren met de opmerking dat dit opzet is. Dat de aandacht opzettelijk wordt weggetrokken van iets anders, en dat andere moet dan zeker nog véél kwader zijn. Want de mensen mogen het niet zien en niet weten.

Wat verhult de pandemie? Wat wil de mensheid niet zien?

Wat willen mensen niet weten?

Ik zeg jullie: er is geen erger complot dan de mensen voorhouden dat er iets is dat zij niet mogen weten. Zo’n verdachtmaking houdt de mensen klein en bang. Dit complot houdt mensen weg van hun aangeboren verantwoordelijkheid voor de schepping. Door angst te zaaien, wordt een wig gedreven tussen de mens en de ziel, dus tussen aarde en hemel.

 

Elke vorm van zorgdragen hoort te beginnen met bewust zijn. Bewust zijn is een toestand van vertoeven in verbinding. Verbinding met zichzelf, verbinding met de Schepper of de Bron, verbinding met de leefomgeving van natuur en mensen, en verbinding met de feitelijkheid.

Elk intelligent wezen zou op haar eigen niveau van bewustzijn verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor zichzelf en voor de eigen omgeving. Het probleem is dat er zo veel verschillende niveaus van bewustzijn zijn. Een baby kan nog niet voor zichzelf spreken, geestelijk gehandicapten en minder begaafden evenmin. Ook planten en dieren zijn afhankelijk van het beheer – eigenlijk van de bezieling – van de mens. De mensen dienen te handelen voor de onmondigen. Door te rebelleren of zich af te zetten tegen iets, neemt men geen verantwoordelijkheid. Het is juist een bewijs van het tegendeel. Wie verantwoordelijkheid opneemt, zoekt een oplossing, gaat creatief aan de slag, raadpleegt zijn inspiratie en intuïtie.

Alle genezende middelen zijn een mooi voorbeeld van hoeveel mogelijkheden er zijn om een aandoening of ziekte aan te pakken: handoplegging en lichtbehandelingen vormen een niveau; kruiden en thee’s vormen een niveau; homeopathische middelen vormen een niveau; allopathische medicijnen, bestraling, chemo, chirurgische ingrepen… Het zijn allemaal niveaus en tegelijkertijd manieren om een falen van de gezondheid te verhelpen. Voedingssupplementen worden tegenwoordig ook onder de genezende middelen gerekend, hoewel ze dat strikt genomen niet zijn. Maar omdat ze in pilletjes worden aangeleverd, worden supplementen vaak bij de medicamenten gerekend.

Naast de overvloed aan communicatie en informatie heerst er een teleurstellende graad van ignorantie. Onwetendheid over wat een vaccin is, of zelfs wat een ziekte is. Waarom er van oudsher verschillende benamingen bestaan voor wat een mens zich op het lijf kan halen: een aandoening, een koorts, een ziekte, een beschadiging of kwetsuur. Onwetendheid over waarom er uitdagers nodig zijn. Onwetendheid over hoe alles samengaat en onderling invloed uitoefent: emoties, omgevingsfactoren, reactiepatronen, evolutie…

 

Niets is slecht of goed. Vrijwel alles kan én goed én schadelijk zijn. Zout, te veel zout;  zon , te veel zon, een gifstof, medicijn… Schadelijk betekent dus nog niet meteen slecht. De angst maakt schadelijke zaken gevaarlijk; vertrouwen en juiste aanpak maken schadelijke stoffen nuttig en behulpzaam.

Laat mij jullie het volgende op het hart drukken. Verander je kijk op de zaak. Kijk in vertrouwen naar wat de Voorzienigheid of het Lot op je pad brengt. In essentie is elke uitdaging, hoe lastig en zwaar ook, een uitnodiging om beter te luisteren naar je innerlijke zelf. Je emoties en je fysieke drager spelen altijd onder één hoedje, en ze verlangen beiden om door je intelligentie en intuïtie te worden benaderd zoals twee ouders hun kind horen te benaderen: met aandacht, voorzichtig en liefdevol.

Ook je omgeving is je ‘kind’. Benader het met respect. Word niet boos als je wat er gebeurt niet begrijpt, en zet je er zeker niet tegen af. Begroet en omhels.

Zie alles als mogelijkheid tot verandering, of dat nu een ziekte is, of een wereldgebeuren, of een drama in de familie, een ruzie of een accident.

Erken een virus als een opruimer, zie hem niet als de vijand die je komt belagen.

Zie een vaccin niet als een creatie van een duister brein, maar als een moedig zoeken naar een oplossing voor een zogenaamde bedreiging waarvan de mensheid de boodschap nog niet heeft begrepen. Voor velen onder jullie voelt de hele toestand van vandaag nog als een bedreiging. Stel jezelf de vraag waar dat gevoel of die overtuiging – of programmering – vandaan komt, en of deze ingesteldheid jezelf en de ander dient.

Voel je veilig omringd door je begeleiders uit lichtere gebieden, door je gids, je engel en je helinghelpers. Weet je gedragen door zielsverwanten en vrienden.

 

Mijn gesprek met jullie is geen pleidooi voor vaccinatie of welke aanpak ook. Het is een oproep om te leren met jezelf in het reine te komen.

Stel je positief op, en je vaccin zal zijn helende en opruimende werk doen.

Neem bijkomend een ondersteunend middel als jou dat meer geruststelling kan brengen. Loop echter niet weg onder het mom van je niet akkoord verklaren. Je kan niet akkoord zijn met de aanpak van de pandemie, zoals je niet akkoord kan gaan met de beslissingen van een werkgever, of van een van je ouders, of met een theorie of leer. Doch niet akkoord gaan is niet voldoende. Kom bij jezelf en zoek in de diepte van je weten naar wat voor jou waardevol is om als houvast te dienen. Ga eerst innerlijk in gesprek, en pas nadat je het gegeven goed hebt ingevoeld en vanuit verschillende invalshoeken hebt benaderd, neem jij de beslissing die voor jou goed voelt. En hoe bewuster jij bent, hoe groter je zicht zal zijn op het gegeven. Hoe belangelozer jij rekening kan houden met anderen, en hoe gemakkelijker jij je kan overgeven aan het grotere belang of ‘the greater good’, hoe meer jij bijdraagt aan de opdracht van bezieling.

 

En tenslotte is jouw belangrijkste hulpmiddel de zegen die van Boven komt. Je kan over alles zegen vragen, ook over een ziekte, over iets wat je ongelukkig maakt, waarom dan niet over een geneesmiddel of vaccin? De Goddelijke Zegen verandert niet de samenstelling van iets, maar vermeerdert die met een machtige component, namelijk de Kracht van Herziening. Herziening is een wijziging op blauwdrukgebied, waardoor de uitwerking ervan gevoelig verandert. Die zegen is hetzelfde als genade. Want genadig grijpt de goddelijke wereld in, waar de mens fouten begaat.

Ga niet ten onder aan overbezorgdheid of angst.

Keer die attitude om en wees vol van genade. Zo zal jij nooit meer een gevaar zijn voor jezelf of een gevaar voor anderen. Vertrouw erop dat de Voorzienigheid waakt. »