Wie zijn we

Ons website-adres is: http://ra-am.be. Dit is de privacyverklaring van Raam-Werk vzw. Hierin omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, die door ons worden verzameld. Uiteraard worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en gebruikt. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

1. Doel: De door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

2. Rechtsgrond: Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke basis voor hebben, nl. bv. een de van u verkregen toestemming, 

3. Persoonsgegevens en opslagperiode: De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de minimale benodigde gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Dit is uw naam, mailadres, telefoonummer(s) en adresgegevens. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot u ons verzoekt deze te schrappen uit ons databestand.

4. Beveiliging: Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden daar toegang toe krijgen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen die zorgen voor een passend beveiligingsniveau. In het licht daarvan hebben wij zorggedragen voor beveiliging van onze website, onze IT-systemen. 

5. Verstrekking aan derden: Wij verstrekken geen persoonsgegevens tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

6. Uw rechten: U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen die door ons worden bewaard. Indien die niet kloppen of veranderd zijn, dan zullen wij die overeenkomstig uw instructies aanpassen. Tevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten wissen. Vragen? Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op: info@ra-am.be