HELING

Heling is het doorgeven van subtiele energie. Daarvoor leert men eerst kanaal worden. Heel-worden is een veelomvattend begrip. Helen is namelijk een holistisch gebeuren. Je werkt nooit enkel op het fysieke vlak. Naarmate je skills toenemen, verbind je het fysieke met het emotionele, psychische en hoger-psychische of zielsniveau. Steeds word je aangemoedigd om de oorzaken van trauma, blokkades, knelpunten en wrijving te onderzoeken. Heel-worden kan niet zonder bewust te worden van verhaal en prenten in het celgeheugen, net zomin als dat kan zonder afstemming, lichtinbreng en samenwerking met lichtwezens en meesterlijke Gidsen. Heling ontvangen en heling leren geven vormen een boeiend avontuur.

Er zijn 4 strekkingen of invalshoeken die alle bedoeld zijn om je bewust te worden van je mogelijkheden als heler of raadgever/levenscoach. Vermits we de opleidingen op hogeschool-niveau brengen, wordt de lat hoog gelegd. Ze vormen meestal het vervolg op de opleidingen die in andere centra worden gegeven, of ze vullen deze aan.

De algemene helingopleiding combineert technieken en inzichten uit zowel de Plejadische benadering van de aura-chakra healing en reading, als de richtlijnen die voor individuele heling en helen in groep uit de Esseens-christelijke en druïdische tradities komen. Regelmatig worden de helingmethodes en technieken aangepast aan de groeiende bevatting van de mensheid. Cursusteksten zijn gebundeld tot syllabi.

REIKI

Mona Lisa M. heeft als Reikimaster een diepgaande ervaring opgebouwd. Uit de inwijdingen groeide een Reiki-scholing. Deze wordt niet jaarlijks herhaald, doch slechts als er een groepje gegadigden nieuwelingen wil geïnitieerd worden. Deze Reiki-opleiding is gestoeld op die van de vorige generaties Reikimasters, nl. Het Usuï Systeem. Sinds 2016 wordt de heling volgens de Reiki-traditie grotendeels samengenomen met de algemene helingopleiding die de verschillende disciplines samenvoegt. Heling draait niet langer om Reiki-behandelingen, doch om een meer holistische benadering.

PLEJADISCHE HELING

Onder de intuïtieve vorming of aura- chakraopleiding wordt kennisgemaakt met de Plejadische inzichten. De Plejadische meesters, waaronder Sanon, blijven ons bevoorraden met nieuwe inzichten inzake de fysieke en fijnstoffelijke energiehuishouding. Ze geven een compleet nieuw beeld op de werking van auravelden en lichtpoorten, waaronder de lichaamsgebonden chakra’s. Een nieuwe benadering van de energielichamen vraagt uiteraard om een nieuwe aanpak op gebied van heling en behandelingen. Onder de Plejadische Helingmethodes horen o.m. volgende items:

Heling van aura en chakra’s – Helen in groep – Soul Reconnection – Helen met de Oorsprongssyllabes.

Zie “Heling Codex der Pleijaden”

ESSEENSE HELING

Jezus leerde wellicht handoplegging en energetische heling op zijn rondreis door Klein-Azië. Men weet inmiddels dat Zijn geliefkoosde taal het Aramees was. Die taal gebruikte Hij om te helen door het Woord. De trilling van de Aramese klanken raakt de mens op zielsniveau, ook vandaag nog. Enkele Esseense leraren initieerden Jezus in het helen. Vandaag krijgen we les van enkele meesterlijke Begeleiders die de aloude geneeswijzen aangepasten aan deze tijd en ze in een nieuw kleedje hebben gestoken. De Esseense helingmethode wordt meestal bij de initiaties van de Esseense Weg aangeleerd. Je leert individueel én in groep heling geven, alsook helend licht bundelen om te verzenden naar situaties en oorden waar heling nodig is.

NIEUWE REGRESSIE-TECHNIEKEN

Om diepgaand te kunnen helen is het nodig om de archieven te raadplegen over de oorzaken van trauma en patroonvorming. Teruggaan naar vorige levens en duiken in overgeërfde lasten van vroegere generaties, vraagt een gedisciplineerde vorm van ‘reizen doorheen de tijd’. Sanon reikte de basis aan, enkele hoogstaande Intelligenties initieerden ons in de vrij nieuwe technieken om oude prenten te helen. De mens heeft immers heel wat archief ter beschikking: het genetische archief via de ouders; het vorige levensarchief; het zielsarchief met het zendingsprogramma; het onderbewustzijnsarchief gekoppeld aan het fysieke celgeheugen.

Tot de nieuwe regressietechnieken behoren:

  1. De Lift: informatie ophalen in de archieven
  2. De Piano: heling van zware ervaringen
  3. Kruispunt der wegen: je zending herinneren
  4. Kano op de levensrivier: heling van knelpunten uit eerdere incarnaties
  5. Bezoek aan de vooroudergalerijen

HELING IN DE AGENDA

Klankschalen heling (Leefdaal)

17 maart 2024 @ 10:00 - 12:00

Open heling (Schulen)

28 maart 2024 @ 20:00 - 22:00

Open Heling (Deurne)

20 april 2024 @ 10:00 - 12:00

Open Heling (Schulen)

25 april 2024 @ 20:00 - 22:00